Yoshino H, Matsumoto S-i, Ishikawa Y, Nagatomo M.
Year:
1995
Bibliographic info:
Denmark, Indoor Air, No 5, 1995, pp 83-94, 16 figs, refs.