Yoshino H, Matsumoto S, Hasegawa F, Nagatomo M
Year:
1990
Bibliographic info:
USA, ASHRAE Transactions, Vol 96, Part 2, 1990, pp 53-60, 12 figs, refs.