Nobuo Nakahara, Minjie Zheng
Year:
2001
Bibliographic info:
Building Simulation, 7, 2001, Rio de Janeiro, Brazil, p. 433-440