ASHRAE
Year:
1999
Bibliographic info:
USA, ASHRAE, 1999, 288 pp.